ประวัติ

           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านการจัดหารายได้ และวางระบบการบริหารทรัพย์สินภายใต้การกำกับดูแลจากสภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ปี 2561 และมีการพัฒนาจนปัจจุบันเป็นส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ สังกัดสำนักงานอธิการบดี และพร้อมยกระดับเพื่อเป็นสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   ในการสร้างความคล่องตัวในการบริหารทรัพย์สินให้เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัยในเชิงรุก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีทรัพย์สินที่สามารถบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ในที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นอกที่ตั้งศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบริเวณป่ายางและสวนป่าสนสร้อย รวมทั้งมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการผลิตองค์ความรู้และแหล่งค้นคว้าสำคัญอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มหาวิทยาลัยสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัยได้อีกประการหนึ่ง ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการและคงอยู่ได้ด้วยตนเองมากขึ้น ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2564-2567 ข้อ 9. ผลักดันให้มีการนำทรัพย์สินและเงินรายได้ไปลงทุนให้เกิดการเพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการเพิ่มรายได้จากการวิจัยและนวัตกรรม การบริหารวิชาการ รวมทั้งการลดรายจ่าย เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงเป็นโอกาสสำคัญและความท้าทายที่มหาวิทยาลัยทุกระดับมีนโยบายที่สอดคล้องตรงกัน และมุ่งผลักดันในการบริหารทรัพย์สินเพื่อจัดหารายได้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนต่อเนื่องกันทุกปี