Download File ::
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อเปิดร้านกาแฟและอาหารว่าง หลังอาคารครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2565
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารญี่ปุ่นภายในมหาวิทยาลัยาชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2565
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (Food Park) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2565
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (student union) มหาวิทยาลัยาชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2565
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องผลการยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (Student union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2565
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อเปิดร้านกาแฟและอาหารว่าง หลังอาคารครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2565
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดบริการชุดครุยวิทยฐานะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (student union) มหาวิทยาลัยาชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2565
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารในศูนย์อาหาร (Food park) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2565
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณชั้น 1 และชั้น 4 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคียงคีรี
 • ประชุมแฟลตวาระที่ 1/2564
 • ประกาศ เรื่อง ราคาน้ำดื่มบรรจุขวดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2563
 • ประกาศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019
 • ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการห้องพักอาคารชุดบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
 • ประกาศ เรื่อง การคำนวณอัตราค่าเช่าพื้นที พ.ศ.2563
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องการให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มวันฝึกซ้อมเตรียมบัณฑิตเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องการให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกวันฝึกซ้อมเตรียมบัณฑิตเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องการให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดบริการชุดครุยวิทยฐานะวันฝึกซ้อมเตรียมบัณฑิตเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องการให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญบริเวณหอพักไกลนุช (หอD) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหาว่าง และเครื่องดื่มบริเวณหน้าอาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566
 • ประกาศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารอาคารชุดบุคลากร ครั้งที่ 1/2564
 • ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณหน้าอาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่า 1/2564
 • ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่างภายในอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคียงคีรี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2564
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (Student union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2564
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (Food park) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2564
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (Food park) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2564
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือโรคโควิด 19 (ระลอกใหม่)
 • ประกาศ หลักเกณฑ์อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสระว่ายน้ำและฟิตเนส พ.ศ. 2564
 • ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และเปิดร้านค้าสะดวกซื้อ ภายในอาคารชุดบุคลากร ครั้งที่ 1/2564
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องการให้ใช้พื้นที่อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (บศอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมการศึกษาและประกอบวิชาชีพด้านโรงแรม
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณหน้าอาคาร 5 มหาวิทยาลัยาชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2564
 • ประชุมครั้งที่ 1/2564
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้าสรรค์ (บศอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • คำสั่ง แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าส่วนงานและรักษาการแทนหัวหน้าส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโซนนิ่ง และกำหนดราคาพื้นที่เช่า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชปี 2563