ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

สร้างรายได้ บริการประทับใจ บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

 

วิสัยทัศน์ (Vision)              

เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความมั่นคงจากการบริหารทรัพย์สินและรายได้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

 

พันธกิจ (Mission)

1. บริหารและจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดรายได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

2. บูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัย เพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มในหน่วยงานและก่อให้เกิดรายได้

3. นำผลิตภัณฑ์และทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย การบริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์จากนักวิจัยสู่ผู้ประกอบการเพื่อจัดหารายได้