โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างองค์กร
ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

                         ผู้บริหารส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้

     
 

 

ผศ.ดร. ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้

 

 

อาจารย์ภาณุวัฒน์ เพชรโชติ

ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบการบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้

 

อาจารย์จีรนันท์ ปรีชาชาญ

ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบศูนย์กีฬา

 
   

อาจารย์จารุวรรณี ไชยพรรณ

รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้

 
 

 

 

อาจารย์สุดารัตน์ ธีรพิสิฐ

รักษาราชการแทน รองหัวหน้าส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดรายได้