บุคลากร

บุคลากรสำนักงาน ส่วนงานบริหารฯ

กลุ่มภารกิจ งานบริหารสัญญา ธุรการ และฝ่ายบุคคล

 นางสาวกัญญานัฐ มาศแก้ว

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 นางสาวสุดารัตน์  แก้วจีน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(รับผิดชอบงานการเงินและงานแผนงบประมาณสำนักงาน)

 

นางสาวกานต์ธิดา เกิดจั่น
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (รับผิดชอบงานบัญชี) 

 นางสาวมณฑาทิพย์ กระดุมจิตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงาน)

 

บุคลากรศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรีธรรมราช

 

 

อาจารย์อัมพา เกียรติก้องคีรี
หัวหน้าศูนย์หนังสือ

 
 

นางสมศรี อนุพันธ์
พนักงานการเงินและบัญชี

   

นางสาวปิยากร สุกระมณี
นักวิชาการเงินและบัญชี


บุคลากรศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคียงคีรี

 

อาจารย์ภาณุวัฒน์ เพชรโชติ
ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้จัดการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคียงคีรี

 

นางสาววิสุตา ทองขาว
พนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวชลดา วงศ์สวัสดิ์
พนักงานธุรการ


นายวุฒิชัย  มนชัย
พนักงานบริการส่วนหน้าและโสตฯ

นางสาคร  รื่นอ้น
แม่บ้าน


บุคลากรศูนย์กีฬาและสปอร์ตคอมแพล็กซ์


 

อาจารย์จีรนันท์ ปรีชาชาญ
ผู้ช่วยอธิการบดี  รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้จัดการศูนย์กีฬา

 

นางสาวประภาภรณ์  ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายเอกราช  เรืองรอด
นักพัฒนาการกีฬา


นายสุชาติ  ศรีโอฬาร์
เจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ


 

นางรัตน์ติยา  ยอดสุดศรี
แม่บ้าน

   

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสมศรี  วุฒิบาล
แม่บ้าน