ข่าว/ประชาสัมพันธ์
อบรมหลักสูตร "สรุปรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร
วันที่ : 11 ก.ย. 2566
โดย : สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
อบรมหลักสูตร "เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
วันที่ : 07 ก.ย. 2566
โดย : สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
บรรยากาศการอบรม 27 สิงหาคม 2566
วันที่ : 27 ส.ค. 2566
โดย : สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
จัดอบรมหลักสูตร "สรุปรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร
วันที่ : 24 ส.ค. 2566
โดย : สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันที่ : 16 ส.ค. 2566
โดย : สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
อบรมหลักสูตร "การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
วันที่ : 15 ส.ค. 2566
โดย : สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
จัดอบรมเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
วันที่ : 09 ส.ค. 2566
โดย : สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
จัดอบรมการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของผู้บริหารท้องถิ่น
วันที่ : 24 ก.ค. 2566
โดย : สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
อบรมหลักสูตร "เรียนรู้วิธีงบประมาณ การเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีพัสดุ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินv
วันที่ : 17 ก.ค. 2566
โดย : สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
บรรยากาศอบรมท้องถิ่น ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันที่ : 30 มิ.ย. 2566
โดย : สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
อบรมหลักสูตร "การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
วันที่ : 28 มิ.ย. 2566
โดย : สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
จัดอบรมหลักสูตร "กฎหมายหลักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ : 08 มิ.ย. 2566
โดย : สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
จำหน่ายเครื่องแบบนักศึกษา
วันที่ : 01 มิ.ย. 2566
โดย : สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
อบรมการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการประชุมสภาท้องถิ่น
วันที่ : 21 พ.ค. 2566
โดย : สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
อบรมท้องถิ่น ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันที่ : 20 พ.ค. 2566
โดย : สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
จัดอบรมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
วันที่ : 20 พ.ค. 2566
โดย : สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
โครงการอบรมเรื่อง “การดำเนินการทางวินัยข้าราชการฯ
วันที่ : 20 ธ.ค. 2565
โดย : สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ครั้งที่ 3/2565
วันที่ : 19 ต.ค. 2565
โดย : สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (บศอ.) ครั้งที่ 1/2565
วันที่ : 18 เม.ย. 2565
โดย : ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
เปิดจำหน่ายชุดข้าราชการและชุดปกติขาวพร้อมเครื่องหมายต่างๆ
วันที่ : 18 เม.ย. 2565
โดย : ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้

[1] 2 3