ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (บศอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (บศอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2564

วันที่: 31 สิงหาคม 2564  
เผยแพร่
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (บศอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2564

           

           

           

           

           

              

     
        เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (บศอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2564 โดยมีระเบียบวาระที่น่าสนใจดังนี้
ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (บศอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 2564 (ฉบับแก้ไข) ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ขอรับข้อเสนอการใช้พื้นที่อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (บศอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมการศึกษาและฝึกประสบการณ์ด้านโรงแรม ร่างสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (บศอ.) 9-16 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รายงานการเสนอชื่อและความหมายของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (บศอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เรื่องเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าเข้าพักอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (บศอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และคัดเลือกชื่อและความหมายของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 1802