จัดอบรมหลักสูตร "สรุปรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร

จัดอบรมหลักสูตร "สรุปรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร

วันที่: 24 สิงหาคม 2566  
เผยแพร่
 จัดอบรมหลักสูตร

                    จัดอบรมหลักสูตร "สรุปรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
                    ?วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 

คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 2200