ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (บศอ.) ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (บศอ.) ครั้งที่ 1/2565

วันที่: 18 เมษายน 2565  
เผยแพร่
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (บศอ.) ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (บศอ.) ครั้งที่ 1/2565
วันนี้ (12 เมษายน 2565) เวลา 13.30 น. ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (บศอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2565 โดย ดร.ฐาปนา บุญหล้า เป็นประธาน โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาให้ใช้พื้นที่อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (บศอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การดำเนินการจัดทำสัญญาให้ใช้พื้นที่อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรมสร้างสรรค์ (บศอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช การจัดเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (บศอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดการเปิดให้บริการอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิซาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (บศอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภายใต้ชื่อ "มหาชัยเมาน์เทนแกรนด์วิว"
 
                                
                                
                                
                                

คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 1779