อบรมหลักสูตร "เรียนรู้วิธีงบประมาณ การเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีพัสดุ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินv

อบรมหลักสูตร "เรียนรู้วิธีงบประมาณ การเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีพัสดุ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินv

วันที่: 17 กรกฎาคม 2566  
เผยแพร่
อบรมหลักสูตร


               จัดอบรมหลักสูตร "เรียนรู้วิธีงบประมาณ การเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีพัสดุ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ของประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น และการเพิ่มศักยภาพการพูดเพื่อการนําเสนอแนวคิด การพูดในที่สาธารณะ ทักษะทางสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ"
               วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2566 จังหวัด ระยองโรงแรมโกลเด้น ซิติ้ ระยอง
 
 
 

คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 1935