จัดอบรมเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

จัดอบรมเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

วันที่: 09 สิงหาคม 2566  
เผยแพร่
จัดอบรมเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้กับ อปท. เพื่อป้องกันการกระทำผิด
            ?วันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 
 

คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 1935