อบรมหลักสูตร "การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

อบรมหลักสูตร "การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

วันที่: 15 สิงหาคม 2566  
เผยแพร่
อบรมหลักสูตร

                 จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง กฎหมายกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจ รวมถึงการจัดทำบริการสาธารณะที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของ อปท."
                 ?วันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 

คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 1940