บรรยากาศการอบรม 27 สิงหาคม 2566

บรรยากาศการอบรม 27 สิงหาคม 2566

วันที่: 27 สิงหาคม 2566  
เผยแพร่
บรรยากาศการอบรม 27 สิงหาคม 2566

      สรุปรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และเทคนิคการ ประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
——————————————————————————
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กิริณี จาระนุ่น ตุลาการศาลปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี มาเป็นวิทยากรในวันนี้
 
 
 

คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 1940