อบรมหลักสูตร "เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

อบรมหลักสูตร "เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

วันที่: 07 กันยายน 2566  
เผยแพร่
อบรมหลักสูตร

                   จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 และสรุปรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น"
                   ?วันที่ 8 – 10 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอีโค่อินน์แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
 

คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 1939